Kształcenie zintegrowane - witryna Aliny Sosik

Konspekt zajęć zintegrowanych
w klasie II

STRONA GŁÓWNA

(czas trwania zajęć – 4 godz.)

 

KRĄG TEMATYCZNY: Wiosenna pogoda

 

TEMATY DNIA W KRĘGU:

1. Rozpoznajemy ptaki i ssaki.

2. Co się dzieje z roślinami wiosną?

3. Wykonujemy wiosenne prace w ogrodzie.

 

TEMAT DNIA: Co się dzieje z roślinami wiosną?

 

TREŚCI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH:

Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu przez 6, rozdzielność mnożenia względem dodawania, kolejność wykonywania zadań. Głośne, wyraziste czytanie wiersza „W kwietniu”. Rozmowa na temat kwietniowej pogody. Samodzielna lektura opowiadania „Malwa”, zapis etapów rozwoju malwy. Próba odpowiedzi na pytanie: Co jest niezbędne roślinom do prawidłowego rozwoju? Ćwiczenie pisowni wyrazów z „ż” – rozwiązywanie krzyżówki ortograficznej. Wykonanie kompozycji „Rośliny ozdobne w doniczce”.

 

RODZAJE AKTYWNOŚCI: polonistyczna, artystyczna, matematyczna, środowiskowa, ruchowa.

 

CELE CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ:

 

a) ogólne:

- ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem;

- stosowanie zasady rozdzielności mnożenia względem dodawania;

- zainteresowanie uczniów rozwojem roślin;

- wykonanie kompozycji plastycznej „Rośliny ozdobne w doniczce”.

 

b) szczegółowe:

Uczeń:

- mnoży i dzieli przez 6,

- stosuje zasadę rozdzielności mnożenia względem dodawania,

- stosuje zasadę kolejności działań,

- wyraziście czyta wiersz,

- potrafi wskazać charakterystyczne cechy kwietniowej pogody,

- zauważa personifikacje (bez znajomości terminu) w czytanym tekście,

- czyta cicho ze zrozumieniem,

- potrafi na podstawie przeczytanego tekstu zapisać kolejne etapy rozwoju malwy,

- wyciąga wnioski z obserwacji roślin,

- wie, co jest roślinom niezbędne do prawidłowego rozwoju,

- potrafi prawidłowo napisać wybrane wyrazy z „ż”,

- wykonuje kompozycję z kolorowego papieru (elementy papieroplastyki);

- dba o ład i porządek na stanowisku pracy;

- wykonuje estetycznie swoją pracę i czuje się odpowiedzialny za efekt końcowy.

 

METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DZIECI:

- problemowe i dyskusji;

- informacyjne wyjaśnianie werbalne;

- praca z tekstem;

- praktycznego działania;

- ćwiczeniowa.

 

FORMY ORGANIZACYJNE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ:

- indywidualna aktywność jednolita;

- zbiorowa aktywność jednolita.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
magnetofon, taśma magnetofonowa, kartka papieru, zdjęcie malwy, rośliny doniczkowe, podręcznik – tekst wiersza „W kwietniu”, tekst opowiadania „Malwa”, wycinanki, kolorowy papier, blok rysunkowy, klej, nożyczki.

   

PRZEBIEG ZAJĘĆ W DNIU PRACY

 

1. Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu przez 6:

- odnajdywanie i zapisywanie na tabliczce mnożenia wielokrotności sześciu,

- obliczenia z zastosowaniem rozdzielności mnożenia względem dodawania,

- samodzielny wybór sposobu zastosowania zasady rozdzielności,

- przypomnienie zasady kolejności wykonywania działań,

- obliczenia z zastosowaniem grafów.

Matematyka – Podręcznik s. 43 (zad. 1, 3, analiza zad. 2)

 Ćwiczenia s. 45 (zad. 1, 2)

2. Głośne, wyraziste czytanie wiersza „W kwietniu" – Podręcznik s. 105 (ćw. 1, 2, 3, 4).

(1) Swobodne wypowiedzi na temat kwietniowej pogody:

- przypomnienie elementów pogody,

- wspólna próba scharakteryzowania pogody spotykanej w kwietniu, jaka jest kwietniowa pogoda?

- jakie zmiany zachodzą w przyrodzie?

- próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy zmienna pogoda kwietniowa (duża ilość opadów, wiatry, coraz częściej wyglądające, lecz dające jeszcze niewiele ciepła - słońce) dobrze czy źle wpływają na rozwój roślin?

(2) Wymień zwiastuny wiosny, o których pisze autor wiersza „W kwietniu”.

(3) Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że autor wiersza nadał ludzkie cechy ptakom? Odszukaj w wierszu odpowiednie fragmenty. Kogo jeszcze autor obdarzył ludzkimi cechami?

(4) Odszukaj i odczytaj fragmenty wiersza o pracach wiosennych w polu.

3. Ćwiczenia s. 46 – wykonanie ćwiczenia 1.

4. Uważna obserwacja roślin hodowanych w klasie:

- które rośliny rozwijają się lepiej, a które słabiej?

- co jest niezbędne roślinie do życia?

- czego mogło brakować roślinom, które źle czują się w klasie? - podjęcie postanowienia o poprawie im warunków.

5. Ćwiczenia s. 50-52 – wykonanie ćwiczenia 3 i 4.

Zabawa ruchowa – „Czyżyk”.

6. Samodzielna lektura opowiadania „Malwa" – Podręcznik s.106.

7. Uczniowie zapisują w punktach etapy rozwoju malwy:

-         wiatr przywiał nasienie pod płot,

-         pod wpływem wilgoci nasienie wykiełkowało,

-         z kiełka wyrósł pęd i korzeń,

-         młoda malwa rozwijała się,

-         w drugim roku malwa zakwitła,

-         malwa wydała nasiona, które dzieci zebrały.

8. Podręcznik s.107 ćw. 2, 3.

(2) Powiedz, co było potrzebne, aby roślina malwy wyrosła (deszcz-woda, odpowiednia gleba, światło, odpowiednia temperatura, powietrze).

(3) Odszukaj w tekście zdania o niebezpieczeństwach, które groziły nasieniu i młodej roślinie malwy.

9. Ćwiczenia ortograficzne:

- rozwiązywanie krzyżówki ortograficznej ćwiczącej pisownię wybranych wyrazów z „ż"- Ćwiczenia s. 53 ćw.5.

10. Praca plastyczna:

- wykonywanie kompozycji „rośliny ozdobne w doniczce" z wykorzystaniem elementów papieroplastyki.

11. Zabawy przy muzyce.

12. Ewaluacja zajęć:

Co jest niezbędne roślinie, aby mogła rosnąć i owocować?

Co najbardziej wam się podobało?

Przypomnijcie etapy rozwoju rośliny.

13. Ocena efektów pracy uczniów:

Po skończonych zajęciach chwalę uczniów, którzy wykazali się największą aktywnością, pomysłowością i zaangażowaniem. Dyżurny zbiera kartki z zapisanymi etapami rozwoju malwy i oddaje nauczycielowi do sprawdzenia.

 

PODRĘCZNIKI:

1. M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, D. Cichy, A. Koralczyk, G. Odechowska Chodźmy razem. Podręcznik do kształcenia zintegrowanego. Klasa 2, semestr II.

2. M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, D. Cichy, A. Koralczyk, G. Odechowska Chodźmy razem. Ćwiczenia do podręcznika kształcenia zintegrowanego. Klasa 2, semestr II.

3. M. Frindt, J. Jednoralska Myślę i liczę. Matematyka. Klasa 2, semestr II.

4. M. Frindt, J. Jednoralska Myślę i liczę. Ćwiczenia. Klasa 2, semestr II.

 

W GÓRĘ