Kształcenie zintegrowane - witryna Aliny Sosik

Konspekt zajęć zintegrowanych
w klasie III

STRONA GŁÓWNA  

(czas trwania zajęć – 3 godz.)            

TEMAT BLOKU: Zawody znane i nieznane

TEMATY DNIA W BLOKU:

1. Poznajemy zawody najbliższych

2. Przypominamy zapomniane zawody

3. Myślimy o przyszłości

 

TEMAT DNIA: Myślimy o przyszłości.

TERMIN REALIZACJI: Pierwszy tydzień marca.

RODZAJE AKTYWNOŚCI: polonistyczna, artystyczna, matematyczna, środowiskowa, ruchowa.

 

CELE CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ:

 

a) ogólne:

-         ćwiczenia w głośnym i cichym czytaniu ze zrozumieniem;

-         zainteresowanie uczniów różnymi zawodami wykonywanymi w przyszłości;

-         wykonanie pracy plastycznej „Mój zawód w przyszłości”.

 

b) szczegółowe:

Uczeń:

-         umie uważnie słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela;

-         potrafi wyraziście przeczytać wiersz;

-         potrafi określić nastrój wiersza;

-         wypowiada się na temat marzeń bohaterki wiersza i swoich własnych;

-         prawidłowo pisze nazwy zawodów z końcówką –arz;

-         rozpoznaje rzeczowniki i przymiotniki;

-         rozumie mowę poetycką i dostrzega jej piękno;

-         potrafi dzielić liczbę trzycyfrową przez jednocyfrową stosując rozdzielność dzielenia;

-         zna tabliczkę mnożenia;

-         dba o ład i porządek na stanowisku pracy;

-         wykonuje estetycznie swoją pracę i czuje się odpowiedzialny za efekt końcowy;

-         współdziała w grupie i umiejętnie dzieli pracę między jej członków;

-         wie, że każdy zawód jest potrzebny, jak również każda praca wykonywana dobrze wymaga wiele wysiłku;

-         uczy się, by w przyszłości wykonywać odpowiedni zawód;

-         na zajęciach stara się wykonywać każde polecenie jak najlepiej i najrzetelniej.

 

METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DZIECI:

-         problemowe i dyskusji;

-         informacyjne wyjaśnianie werbalne;

-         praca z tekstem;

-         praktycznego działania;

-         ćwiczeniowa.

 

FORMY ORGANIZACYJNE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ:

-         indywidualna aktywność jednolita;

-         praca grupowa jednolita;

-         zbiorowa aktywność jednolita.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) techniczne:

-         magnetofon;

-         taśma magnetofonowa;

-         płyta CD.

b) konwencjonalne:

-         koperty;

-         kartoniki z nazwami zawodów;

-         magnesy;

-         zagadki;

-         podręcznik – tekst wiersza;

-         farby plakatowe;

-         blok rysunkowy;

-         liczmany w trzech kształtach: trójkąty, koła, kwadraty;

-         Karty Pracy 1, 2, 3.

   

PRZEBIEG ZAJĘĆ W DNIU PRACY

 

I. POWITANIE
II. WYTWORZENIE SYTUACJI INSPIRUJĄCEJ OKREŚLONY RODZAJ AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

 

1.     Podział uczniów na siedem grup.

2.     Przyjdą do mnie uczniowie, których numer w dzienniku dzieli się przez 4. (Ustne obliczenia.)

3.     Losowanie kopert z nazwami zawodów.

4.     Uczniowie siadają do swoich grup.

5.     Odczytanie zagadek do wylosowanych kopert z kartonikami.

Po odgadnięciu rozwiązania zagadki przedstawiciel grupy zawiesza kartonik z nazwą odpowiedniego zawodu na tablicy.

ZAGADKI:

1.    Jaki zawód wykonuje pan,

który obiad gotuje nam? (KUCHARZ)

2.    Cóż to za człowiek powiedzcie kochani

maluje obrazy, chodzi z paletami. (MALARZ)

3.    Kto ma na półkach książek bez liku?

I dba o książki i czytelników? (BIBLIOTEKARZ)

4.    Przez dzień cały w ciągłym trudzie,

wciąż pracuje dla nas dzielnie.

Znają go też wszyscy ludzie

I szanują jego kielnię. (MURARZ)

5.    Przebył śmiało wszerz i wzdłuż

oceany, wiele mórz.

On na mostku służby miewa

No i szanty chętnie śpiewa. (MARYNARZ)

6.    Leczy wszystkich i mnie także.

Chorym leki przepisuje.

Słowem także im pomaga

I na duchu podtrzymuje. (LEKARZ)

7.    Biała bluza, spodnie białe,

ubielone ręce całe.

Nawet czapka biała też.

Kto to jest? Czy wiesz? (PIEKARZ)

6.Odczytanie nazw odgadniętych zawodów i rozmowa na ich temat. Zwrócenie uwagi na pisownię końcówek –arz w nazwach zawodów.

 · Jaki zawód podoba się wam i dlaczego?

 · Co trzeba zrobić, aby wykonywać te zawody?

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

Informacja nauczyciela:

Dzisiaj będziemy mówili o waszych marzeniach kim chcielibyście zostać w przyszłości, jaki zawód chcielibyście wykonywać.

 

IV. WIELOKIERUNKOWA AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA

1. Głośne i wyraziste odczytanie wiersza Danuty Wawiłow pt.: „A jak będę dorosła” przez nauczyciela.

2. Analiza treści wiersza.

·  Jaki jest nastrój wiersza?

·  Jak poetka przedstawia marzenia dziewczynki?

·  Kim dziewczynka chciała zostać?

·  Dlaczego podobały jej się te zawody?

·  Które marzenie dziewczynki może się spełnić i dlaczego?

Uczniowie odpowiadają na pytania przytaczając odpowiednie fragmenty wiersza.

3. Porównanie marzeń dzieci z marzeniami bohaterki wiersza.

 · Które marzenie dziewczynki podoba się wam i dlaczego?

 · Czym różnią się marzenia bohaterki wiersza od naszych marzeń?

Uczniowie wypowiadają się swobodnie w oparciu o własne doświadczenia i marzenia.

4. Praca indywidualna z Kartą Pracy 1.

5. Zabawa ruchowa przy piosence pt.: „Będę kierowcą”.

6. Praca indywidualna. Podanie tematu pracy i omówienie techniki plastycznej.

7. Malowanie farbami plakatowymi na temat „Mój wymarzony zawód”.

8. Prezentacja prac przez uczniów.

9. Ułożenie na tablicy kartoników z nazwami zawodów w kolejności alfabetycznej.

10. Odwrócenie ułożonych kartoników.

11. Głośne odczytanie przez uczniów powstałego hasła „ciekawy”.

12. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku i przymiotniku.

· Jaka to część mowy?

· Co określa przymiotnik?

· Proszę podać rzeczowniki, które mogą być określone przymiotnikiem „ciekawy”.

13. Praca indywidualna z Kartą Pracy 2.

· Jaką częścią mowy są wpisane wyrazy?

· Jak piszemy nazwy zawodów?

14. Zabawa ruchowa przy muzyce „Ojciec Wirgiliusz” – pokazanie ruchem wykonywanej pracy.

15. Praca indywidualna z Kartą Pracy 3. Odczytanie hasła.

16. Ćwiczenia z wykorzystaniem rozdzielczości dzielenia względem dodawania.

17. Praca w grupach.

Uczniowie otrzymują po 20 liczmanów w 3 kształtach (trójkąty to setki, koła to dziesiątki, kwadraty to jedności) i pracują w grupach czteroosobowych.

ZADANIE 1

Czterej chłopcy oddali do skupu 484 puszki. Każdy z nich oddał tyle samo. Ile puszek uzbierał jeden chłopiec?

Analiza treści zadania i rozwiązanie.

· Co wiemy z zadania?

· Co trzeba obliczyć?

Przedstawcie sytuację za pomocą liczmanów i podajcie rozwiązanie.

· Jaka jest odpowiedź?

Zapisz czynności, które wykonywałeś za pomocą liczb (praca na tablicy).

U.: 484:4=(400+80+4):4=400:4+80:4+4:4=100+20+1=121

· Jaka własność ilustruje ten zapis?

U.: Rozdzielność dzielenia względem dodawania.

ZADANIE 2

Czterej chłopcy nadal postanowili zbierać puszki, ale jeden z nich zrezygnował. Tym razem zebrali 462 puszki. Ile puszek zebrał jeden chłopiec?

Analiza treści zadania i rozwiązanie.

· Co wiadomo z zadania?

· Co trzeba obliczyć?

Przedstaw rozwiązanie na liczmanach i opowiedz jak obliczałeś.

· Jaka jest odpowiedź?

Zapisz czynności, które wykonywałeś za pomocą liczb (praca na tablicy).

U.: 462:3=(300+150+12):3=300:3+150:3+12:3=100+50+4=154

· Jaką własność dzielenia ilustruje ten zapis?

U.: Rozdzielność dzielenia względem dodawania.

 

18. Praca indywidualna

- Ćwiczenia – zad.1 s.16

- Zbiór zadań – zad.1 s.59

19. Praca domowa

- Podręcznik – zad.4 s.109.

- Nauczę się czytać wiersz pt.: „A jak będę dorosła”.

 

V. EWALUACJA ZAJĘĆ

Co nowego poznaliście na zajęciach?

Co najbardziej wam się podobało?

Przypomnijcie nazwy zawodów z końcówką – arz.

Na co zwracamy uwagę przy rozwiązywaniu zadań?

 

VI. OCENA EFEKTÓW PRACY UCZNIÓW

Po skończonych zajęciach chwalę uczniów, którzy wykazali się największą aktywnością, pomysłowością i zaangażowaniem. Dyżurny zbiera Karty Pracy uczniów i oddaje nauczycielowi do sprawdzenia.

 

KARTA PRACY 1

Korzystając z podanych określeń uzupełnij pierwsze zdanie, a potem napisz, o czym mówi wiersz „A jak będę dorosła”.

Określenia: smutny, żartobliwy, poważny, wesoły, bardzo nudny, interesujący.

 

Wiersz Danuty Wawiłow „A jak będę dorosła” jest wierszem

...........................................................................................................................

Mówi o planach na przyszłość .........................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

KARTA PRACY 2

Uzupełnij nazwami zawodów:

-         leczy ludzi - ...........................................................

-         piecze chleb - .........................................................

-         muruje domy - .......................................................

-         wypożycza książki - ...............................................

-         pływa na statkach - ................................................

-         gotuje obiady - .......................................................

-         maluje obrazy - ...................................................................

 

 

KARTA PRACY 3

Oblicz, uporządkuj wyniki rosnąco, wpisz liczby i litery do tabelki.

Odczytaj hasło.

 

120:6=...     L                                  4.60=...     A

100:1=...     O                                  3.60=...     P

560:8=...     Ę                                  6.60=...     N

720:8=...     P                                  2.450=...   E

450:9=...     C                                  4.50=...     R

480:8=...     Z                                  8.40=...     W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zajęć wykorzystano podręczniki:

 

1.     Hanna Małkowska-Zegadło, współpraca: Maria Bober-Pełzowska - „Całoroczna podróż”- Wydawnictwo „Juka” Warszawa 2000

2.     Maria Frint, Joanna Jednoralska – „Myślę i liczę” Matematyka klasa 3 - Wydawnictwo „Juka” Warszawa 2000

3.     Maria Frint, Joanna Jednoralska – „Myślę i liczę” Matematyka klasa 3 Ćwiczenia – semestr II - Wydawnictwo „Juka” Warszawa 2000

4.     Maria Frint, Joanna Jednoralska – „Myślę i liczę” Matematyka klasa 3 - Zbiór zadań - Wydawnictwo „Juka” Warszawa 2000

W GÓRĘ